Rodzaje usług

Wniosek o przedłużenie umowy najmu

Przejdź do Ogólny opis Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na czas oznaczony. Umowę najmu lokalu socjalnego można po upływie oznaczonego w niej czasu przedłużyć na następny okres,...

Wniosek o przyznanie mieszkania

Przejdź do Ogólny opis Lokale mieszkalne na czas nieoznaczony mogą zostać wynajęte osobom spełniającym kryteria określone w zasadach wynajmowania lokali wchodzących w skład...

Wniosek o przyznanie pomocy

Przejdź do Ogólny opis Złożenie Wniosku wszczyna postępowanie administracyjne o przyznanie pomocy. Wniosek jest rejestrowany w Dziale Pomocy Środowiskowej, a następnie przekazany...

Wniosek o rozłożenie na raty mandatu karnego kredytowanego

Przejdź do Ogólny opis Należności wynikające z mandatów karnych kredytowanych zgodnie z treścią art. 60 pkt. 7 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tj. Dz....

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Przejdź do Ogólny opis Osoby uprawnione do świadczeń z funduszu alimentacyjnego to osoby uprawnione do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub...

Wniosek o wydanie specjalnej (imiennej) e-karty

Przejdź do Ogólny opis Rybnicka Elektroniczna Karta Miejska, to unikalny w skali kraju i zarazem bardzo nowatorski projekt powstały przy wykorzystaniu dofinansowania z Unii Europejskiej,...

Wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego

Przejdź do Ogólny opis Zamiana lokalu mieszkalnego należącego do zasobu mieszkaniowego gminy (miasta) z kontrahentem. Kontrahenci mogą dokonywać zamiany lokali na zasadzie...

Wniosek o zmianę ilości osób zamieszkałych w lokalu mieszkalnym

Przejdź do Ogólny opis Zamiana ilości osób zamieszkujących w lokalu mieszkalnym. Wniosek o zmianę ilości osób może złożyć tylko osoba posiadająca tytuł prawny do...

Wniosek o zmianę normy zużycia wody w lokalu mieszkalnym

Przejdź do Ogólny opis Zamiana normy wody w lokalu mieszkalnym. Wniosek o zmianę normy wody może złożyć tylko osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu. ...

Wniosek przeznaczony dla osób potrzebujących wsparcia w walce z zadłużeniem

Przejdź do Ogólny opis Wniosek przeznaczony jest dla osób potrzebujących wsparcia w walce z zadłużeniem powstałym na kartotece księgowej lokalu. Zasady umorzenia/odroczenia lub...

Wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej

Ogólny opis Karta parkingowa potwierdza uprawnienia: Do korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Do niestosowania się do...

Wydanie karty parkingowej dla placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych

Ogólny opis Do placówek zajmujących się opieką nad osobami niepełnosprawnymi mającymi znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, uprawnionych do uzyskania karty...

Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka wypłacana ze środków własnych gminy

Przejdź do Ogólny opis Zapomoga przysługuje: Z tytułu urodzenia więcej niż dwoje żywych dzieci podczas jednego porodu, jeżeli co najmniej jedno z rodziców dzieci zamieszkuje na...

Zasiłek opiekuńczy

Przejdź do Ogólny opis Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży...

Zasiłek pielęgnacyjny

Przejdź do Ogólny opis Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: niepełnosprawnemu dziecku, osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli...

Zasiłek rodzinny

Przejdź do Ogólny opis Zasiłek rodzinny przysługuje: rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka; opiekunowi faktycznemu dziecka; ...

Zgłoszenie awarii w budynkach pod zarządem ZGM

Usługa umożliwiająca zgłaszania awarii drogą elektroniczną w budynkach zasobu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

Zgłoszenie informacji kulturalnych

Przejdź do Ogólny opis Narzędzie umożliwiające  wszystkim organizatorom (artystom/animatorom) i odbiorcom kultury dodawanie informacji o wydarzeniach kulturalnych w Rybniku przez...

Zgłoszenie interwencji Straży Miejskiej

Jeżeli jesteś świadkiem zakłócenia porządku lub sytuacji wymagającej interwencji służb porządkowych miasta zgłoś interwencję. Telefonicznie: 986 - telefon bezpłatny Formularz...

Zgłoszenie prezentacji oferty turystycznej

Przejdź do Ogólny opis Narzędzie umożliwiające podmiotom komercyjnym działającym w zakresie turystyki, prezentację swojej oferty/usług  przez portal http://www.dobryadres.rybnik.eu...