Rodzaje usług

Powrót

Wydanie karty parkingowej dla placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych

Ogólny opis

 1. Do placówek zajmujących się opieką nad osobami niepełnosprawnymi mającymi znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, uprawnionych do uzyskania karty parkingowej zalicza się: - jeżeli pojazd należący do placówki wykorzystywany jest do przewozu osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się
  • Domy pomocy społecznej,
  • Placówki opiekuńczo-wychowawcze,
  • Ośrodki wsparcia.
 2. Do placówek zajmujących się rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, uprawnionych do uzyskania karty parkingowej zalicza się: - jeżeli pojazd należący do placówki wykorzystywany jest do przewozu osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się
  • Warsztaty terapii zajęciowej,
  • Ośrodki, w których organizowane są turnusy rehabilitacyjne,
  • Zakłady aktywności zawodowej,
  • Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne,
  • Zakłady opiekuńczo-lecznicze,
  • Zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze,
  • Sanatoria uzdrowiskowe i szpitale uzdrowiskowe,
  • Hospicja,
  • Zakłady rehabilitacji leczniczniczej,
  • Inne przedsiębiorstwa podmiotów leczniczych udzielające świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji leczniczej.
 3. Do placówek zajmujących się edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, uprawnionych do uzyskania karty parkingowej zalicza się: - jeżeli pojazd należący do placówki wykorzystywany jest do przewozu osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się
  • Żłobki i szkoły dziecięce,
  • Przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego,
  • Szkoły,
  • Placówki oświatowo-wychowawcze,
  • Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych,
  • Placówki artystyczne – ogniska artystyczne umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych,
  • Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
  • Młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii,
  • Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
  • Placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejsce stałego zamieszkania,
  • Zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli,
  • Szkoły wyższe.
 4. Karta parkingowa potwierdza uprawnienia:
  • Do korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.
  • Do niestosowania się do następujących znaków drogowych, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności:
   • B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach.
   • B-3 zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych.
   • B-3a zakaz wjazdu autobusów.
   • B-4 zakaz wjazdu motocykli.
   • B-10 zakaz wjazdu motorowerów.
   • B-35 zakaz postoju.
   • B-37 zakaz postoju w dni nieparzyste.
   • B-38 zakaz postoju w dni parzyste.
   • B-39 strefa ograniczonego postoju.
 5. Kartę parkingową placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych wydaje przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwy ze względu na siedzibę placówki.
 6. Karta parkingowa powinna być umieszczona za przednią szybą pojazdu samochodowego w sposób umożliwiający jej odczytanie, a jeśli pojazd nie posiada przedniej szyby – w widocznym miejscu w przedniej części pojazdu, w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia karty oraz umożliwiający odczytanie jej numeru i daty ważności.
 7. Karta parkingowa jest dokumentem o standardzie międzynarodowym, który obowiązuje nie tylko na terenie Polski, ale także w krajach Unii Europejskiej. Jednak w poszczególnych krajach członkowskich obowiązują odrębne przepisy wynikające z prawa drogowego dla danego kraju, odrębne ulgi i uprawnienia dla niepełnosprawnych.
 8. Wszystkie przepisy dotyczące karty parkingowej stosują się także do osób, które posługują się kartą parkingową wydaną poza granicami Polski.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.

 2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty.

 3. Dowód rejestracyjny pojazdu placówki (do wglądu).


Sposób dostarczania dokumentów

Wymagane dokumenty składa osobiście osoba upoważniona do reprezentowania placówki w siedzibie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o  Niepełnosprawności.


Wykorzystanie skrzynki kontaktowej PeUP oraz e-formularzy

Usługa niedostepna.


Opłaty

 1. Kwota opłaty: 21 PLN.

 2. Opłatę za wydanie karty parkingowej należy uiścić na numer konta bankowego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku: 25102024720000610204984243. W polu „tytuł wpłaty" należy dokładnie podać: pełna nazwa oraz adres placówki na którą będzie wystawiona karta parkingowa.

 3. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.


Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. W razie stwierdzenia braków formalnych wniosku przewodniczący zespołu wzywa placówkę, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 3, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

 2. W przypadku niespełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej, przewodniczący zespołu, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne, informuje w formie pisemnej placówkę o odmowie przyznania karty wraz z uzasadnieniem.

 3. W przypadku spełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej, przewodniczący zespołu w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne, informuje placówkę o terminie i miejscu odbioru karty

 4. Dokument może być odebrany:

  • Przez osobę upoważnioną do reprezentowania placówki po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczeniu o posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki.


Informacje na temat przebiegu sprawy

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.

 2. Dodatkowe informacje można uzyskać również telefonicznie.