Rodzaje usług

Powrót

Wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej

Ogólny opis

 1. Karta parkingowa potwierdza uprawnienia:

  • Do korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

  • Do niestosowania się do następujących znaków drogowych, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności:

   • B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach.

   • B-3 zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych.

   • B-3a zakaz wjazdu autobusów.

   • B-4 zakaz wjazdu motocykli.

   • B-10 zakaz wjazdu motorowerów.

   • B-35 zakaz postoju.

   • B-37 zakaz postoju w dni nieparzyste.

   • B-38 zakaz postoju w dni parzyste.

   • B-39 strefa ograniczonego postoju.

 2. Przepis ten dotyczy również:

  • Kierującego pojazdem przewożącego osobę mającą znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

  • Pracowników placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mającą znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

 3. Kartę parkingową wydaje osobie niepełnosprawnej przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

 4. Karta parkingowa powinna być umieszczona za przednią szybą pojazdu samochodowego w sposób umożliwiający jej odczytanie, a jeśli pojazd nie posiada przedniej szyby – w widocznym miejscu w przedniej części pojazdu, w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia karty oraz umożliwiający odczytanie jej numeru i daty ważności.

 5. Karta parkingowa jest dokumentem o standardzie międzynarodowym, który obowiązuje nie tylko na terenie Polski, ale także w krajach Unii Europejskiej. Jednak w poszczególnych krajach członkowskich obowiązują odrębne przepisy wynikające z prawa drogowego dla danego kraju, odrębne ulgi i uprawnienia dla niepełnosprawnych.

 6. Wszystkie przepisy dotyczące karty parkingowej stosują się także do osób, które posługują się kartą parkingową wydaną poza granicami Polski.


Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.

 2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty.

 3. Jedna fotografia o wym. 35mm x 45mm odzwierciedlająca aktualny wizerunek osoby, której dotyczy, przedstawiająca tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami.Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby.

 4. Dowód osobisty (do wglądu).

 5. Do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem, o którym mowa w art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.


Sposób dostarczania dokumentów

 1. Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o  Niepełnosprawności, z wyjątkiem:

 • osób, które nie ukończyły 18. roku życia, za które wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;
 • osób ubezwłasnowolnionych całkowicie pozostających pod władzą rodzicielską, za które wniosek składa jeden z rodziców;
 • osób ubezwłasnowolnionych całkowicie niepozostających pod władzą rodzicielską lub osób ubezwłasnowolnionych częściowo, za które wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Dokumenty do wglądu okazuje się urzędnikowi prowadzącemu sprawę przy składaniu wniosku.


Wykorzystanie skrzynki kontaktowej PeUP oraz e-formularzy

Usługa niedostępna.


Opłaty

 1. Kwota opłaty: 21 PLN.

 2. Opłatę za wydanie karty parkingowej należy uiścić na numer konta bankowego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku: 25102024720000610204984243. W polu „tytuł wpłaty" należy dokładnie podać: imię i nazwisko oraz adres osoby, na którą będzie wystawiona karta parkingowa

 3. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.


Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. W razie stwierdzenia braków formalnych wniosku przewodniczący zespołu wzywa osobę niepełnosprawną, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 3, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

 2. W przypadku niespełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej, przewodniczący zespołu, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne, informuje w formie pisemnej osobę niepełnosprawną o odmowie przyznania karty wraz z uzasadnieniem.

 3. W przypadku spełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej, przewodniczący zespołu w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne, informuje osobę niepełnosprawną o terminie i miejscu odbioru karty.

 4. Osoba niepełnosprawna odbiera kartę parkingową osobiście, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość albo przez osobę upoważnioną po okazaniu przez nią dokumentu potwierdzającego jej tożsamość oraz pisemnego upoważnienia do odbioru karty.Kartę parkingową wydaną:

  • osobie, która nie ukończyła 18. roku życia, odbiera jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów,

  • osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, odbiera jeden z rodziców,

  • osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osobie ubezwłasnowolnionej częściowo, odbiera odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczeniu o prawie do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli.


Informacje na temat przebiegu sprawy

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.

 2. Dodatkowe informacje można uzyskać również telefonicznie.