Rodzaje usług

Powrót

Wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego

Przejdź do

Ogólny opis

Zamiana lokalu mieszkalnego należącego do zasobu mieszkaniowego gminy (miasta) z kontrahentem.

Kontrahenci mogą dokonywać zamiany lokali na zasadzie dobrowolności pod warunkiem posiadania tytułu prawnego do zajmowanego lokalu i wyrażenia zgody na zamianę przez uprawnionego dysponenta lokalu.


Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.

 2. Zgoda dysponenta lokalu (innego niż gminny) na jego zamianę.

 3. Kopia umowy najmu.

 4. W przypadku, gdy wnioskodawca zamieszkuje w lokalu nie będącym w administrowaniu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej należy dostarczyć potwierdzoną przez zarządcę, właściciela 2 stronę druku wniosku (dane o lokalu).

 5. W przypadku wnioskodawców, zamieszkujących poza granicami Miasta Rybnika należy dostarczyć potwierdzenie stanu cywilnego oraz zameldowania z Właściwego Urzędu oraz dane o lokalu potwierdzone przez zarządcę, właściciela.

Sposób dostarczania dokumentów

 1. Formularz elektroniczny wniosku jest dostępny w dolnej części ekranu, po wybraniu urzędu właściwego do załatwienia sprawy.

 2. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

  • Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.

  • Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

  • Złożyć osobiście w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w godzinach jego pracy.

 3. W przypadkach braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.


Wykorzystanie skrzynki kontaktowej PeUP oraz e-formularzy

 1. W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową i być zalogowanym. Szczegółowe informacje zawiera "Pomoc" dostępna w górnej części strony.

 2. Niżej przedstawiamy zalecaną kolejność działań w celu wysłania dokumentów drogą elektroniczną.

  • Wykonaj logowanie oraz wypełnij formularz (ikonka - Edytuj dokument).

  • Podpisz dokument kluczem z certyfikatem kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym ePUAP (ikonka - Podpisz dokument lub Podpisz dokument przez ePUAP).

  • Wyślij dokument do urzędu drogą elektroniczną (ikonka - Wyślij dokument).

 3. Dostępny formularz możesz wykorzystać również w przypadku wybrania tradycyjnego sposobu załatwiania sprawy - wykonaj logowanie, wypełnij formularz, wydrukuj, podpisz i złóż bezpośrednio w urzędzie lub wyślij pocztą tradycyjną.
  Szczegółowe informacje na temat logowania zawiera "Pomoc" dostępna w górnej części strony.


Opłaty
Wniosek jest wolny od opłat.


Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. Zgoda na zamianę lub odmowa wydania zgody wydawana jest w terminie 1 miesiąca po zaopiniowaniu przez Komisję Mieszkaniową, która zbiera się raz w miesiącu.

 2. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:

  • Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.

  • Poprzez pocztę tradycyjną.

  • Osobiście w siedzibie urzędu.


Informacje na temat przebiegu sprawy

Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się osobiście lub telefonicznie  z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.

Przejdź do