Rodzaje usług

Powrót

Wniosek o przyznanie mieszkania

Przejdź do

Ogólny opis

Lokale mieszkalne na czas nieoznaczony mogą zostać wynajęte osobom spełniającym kryteria określone w zasadach wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.


Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.

 2. Dokumenty potwierdzające wysokość dochodu uzyskanego w okresie 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.

 3. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby ubiegającej się o oddanie w najem lokalu lub członka rodziny stale z nim zamieszkującym, wydane przez właściwy organ.

 4. Osoby od 16-25 lat uczące się - zaświadczenie szkoły albo kopia legitymacji szkolnej.
 5. W przypadku, gdy wnioskodawca zamieszkuje w lokalu nie będącym w administrowaniu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej należy dostarczyć potwierdzoną przez zarządcę, właściciela 2 stronę druku wniosku (dane o lokalu).

 6. W przypadku wnioskodawców, z których jedna osoba (współmałżonek) zamieszkuje poza granicami Miasta Rybnika należy dostarczyć potwierdzenie zameldowania z ostatnich 8 lat z Właściwego Urzędu oraz dane o lokalu potwierdzone przez zarządcę, właściciela. 


Sposób dostarczania dokumentów

 1. Formularz elektroniczny wniosku jest dostępny w dolnej części ekranu, po wybraniu urzędu właściwego do załatwienia sprawy.

 2. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

  • Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.

  • Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

  • Złożyć osobiście w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w godzinach jego pracy.

 3. W przypadkach braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

 4. Wnioski należy składać od 1 stycznia do 31 października danego roku.


Wykorzystanie skrzynki kontaktowej PeUP oraz e-formularzy

 1. W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową i być zalogowanym. Szczegółowe informacje zawiera "Pomoc" dostępna w górnej części strony.

 2. Niżej przedstawiamy zalecaną kolejność działań w celu wysłania dokumentów drogą elektroniczną.

  • Wykonaj logowanie oraz wypełnij formularz (ikonka - Edytuj dokument).

  • Podpisz dokument kluczem z certyfikatem kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym ePUAP (ikonka - Podpisz dokument lub Podpisz dokument przez ePUAP).

  • Wyślij dokument do urzędu drogą elektroniczną (ikonka - Wyślij dokument).

 3. Dostępny formularz możesz wykorzystać również w przypadku wybrania tradycyjnego sposobu załatwiania sprawy - wykonaj logowanie, wypełnij formularz, wydrukuj, podpisz i złóż bezpośrednio w urzędzie lub wyślij pocztą tradycyjną.
  Szczegółowe informacje na temat logowania zawiera "Pomoc" dostępna w górnej części strony.


Opłaty
Wniosek jest wolny od opłat.


Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. Sprawa załatwiana jest niezwłocznie po złożeniu kompletnego wniosku. 
  Wnioski opiniowane są przez Komisję Mieszkaniową, która zbiera się raz w miesiącu. 
  Wnioski złożone w danym roku rozpatrywane są pod kątem opracowania listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu w roku następnym.

 2. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:

  • Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.

  • Poprzez pocztę tradycyjną.

  • Osobiście w siedzibie urzędu.


Informacje na temat przebiegu sprawy

Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się osobiście lub telefonicznie  z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, Działem Windykacji i Czynszów.

Przejdź do