Rodzaje usług

Powrót

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Przejdź do

Ogólny opis

 1. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:
  • grunty,

  • budynki lub ich części,

  • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 2. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej będące:
  • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,

  • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,

  • użytkownikami wieczystymi gruntów

  • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

   • wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości
   • jest bez tytułu prawnego
 3. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

 4. Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona, albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym istniał obowiązek.

 5. Podatnicy podatku od nieruchomości są obowiązani składać organowi podatkowemu sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy w terminie do dnia 31 stycznia, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

 6. Deklarację na podatek od nieruchomości należy składać w urzędzie gminy (miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

 7. Obowiązek składania deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwały rady gminy (miasta).

 8. Niezłożenie deklaracji lub złożenie deklaracji po terminie może spowodować pociągnięcie Podatnika do odpowiedzialności karnej-skarbowej.


Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.

 2. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.


Sposób dostarczania dokumentów

Wypełnioną i podpisaną deklarację na podatek od nieruchomości należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta (parter, przy wejściu) lub przesłać na adres pocztowy Urzędu Miasta Rybnika.


Opłaty
 1. Złożenie deklaracji jest wolne od opłat

 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł.  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

 3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.


Terminy i sposób załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki.


Informacje na temat przebiegu sprawy

Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z z Urzędem Miasta – Wydziałem Podatków I piętro, pokój 155.

Przejdź do