Rodzaje usług

Powrót

Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka wypłacana ze środków własnych gminy

Przejdź do

Ogólny opis

Zapomoga przysługuje:

Z tytułu urodzenia więcej niż dwoje żywych dzieci podczas jednego porodu, jeżeli co najmniej jedno z rodziców dzieci zamieszkuje na terenie Miasta Rybnika bez przerwy przez okres 12 miesięcy przed urodzeniem dzieci oraz w dniu składania wniosku o zapomogę.

Uprawnionymi do zapomogi są rodzice dzieci wspólnie lub ten rodzic, pod opieką, którego pozostają dzieci. Zapomoga przysługuje niezależnie od dochodów osoby uprawnionej.

Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w Dziale Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku, w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dzieci w wysokości 5000,00 zł. na każde dziecko. W przypadku niezależnego złożenia wniosku przez oboje rodziców, zapomoga przyznawana jest temu z rodziców, pod którego opieką dziecko faktycznie przebywa.


Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.

 2. Kserokopia dowodu osobistego składającego wniosek (należy przedłożyć oryginał do wglądu pracownika przyjmującego wniosek).

 3. Kserokopia skróconych odpisów aktu urodzenia dzieci (należy przedłożyć oryginały do wglądu   pracownika przyjmującego wniosek).

 4. Oświadczenie o zamieszkiwaniu wnioskodawcy na terenie Miasta Rybnika od co najmniej roku przed urodzeniem się dzieci oraz w dniu składania wniosku.

 5. Oświadczenie wskazujące, że z tytułu urodzenia się dzieci nie była przyznana jednorazowa zapomoga, o której mowa w art.22a ustawy o świadczeniach rodzinnych, finansowana z budżetu innej gminy.

 6. Oświadczenie  że rodzice nie ubiegają się w innej gminie o przyznanie zapomogi.


Sposób dostarczania dokumentów

 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

  • Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.

  • Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

  • Złożyć bezpośrednio w Dziale Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w godzinach jego pracy.

Dokumenty do wglądu okazuje się urzędnikowi prowadzącemu sprawę przy składaniu wniosku. Dokumenty przesłane do wglądu pocztą tradycyjną - po dokonaniu czynności urzędowych - zostaną odesłane na wskazany adres.

 1. W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku podmiot realizujący świadczenia wzywa pisemnie osobę ubiegającą się o świadczenia do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
  W przypadku gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot realizujący świadczenia przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

        Wnioski składane przez strony osobiście są przyjmowane w godzinach: 
        Poniedziałek 7:30 - 14:30
        Wtorek 11:00 - 16:00
        Środa 7:30 - 14:30
        Czwartek 7:30 - 14:30
        Piątek 7:30 - 13:30


Wykorzystanie skrzynki kontaktowej PeUP oraz e-formularzy

 1. W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową i być zalogowanym. Szczegółowe informacje zawiera "Pomoc" dostępna w górnej części strony.

 2. Niżej przedstawiamy zalecaną kolejność działań w celu wysłania dokumentów drogą elektroniczną.

  • Wykonaj logowanie oraz wypełnij formularz (ikonka - Edytuj dokument).

  • Podpisz dokument kluczem z certyfikatem kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym ePUAP (ikonka - Podpisz dokument lub Podpisz dokument przez ePUAP).

  • Wyślij dokument do urzędu drogą elektroniczną (ikonka - Wyślij dokument).

 3. Dostępny formularz możesz wykorzystać również w przypadku wybrania tradycyjnego sposobu załatwiania sprawy - wykonaj logowanie, wypełnij formularz, wydrukuj, podpisz i złóż bezpośrednio w urzędzie lub wyślij pocztą tradycyjną.
  Szczegółowe informacje na temat logowania zawiera "Pomoc" dostępna w górnej części strony.


Opłaty
Wniosek jest wolny od opłat.


Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. Decyzja wydawana jest w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin wynosi do 60 dni od dnia złożenia wniosku.

 2. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:

  • Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.

  • Poprzez pocztę tradycyjną.

  • Osobiście w siedzibie urzędu.

 3. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.


Informacje na temat przebiegu sprawy

 1. Podstawowe informacje na temat stanu załatwianej sprawy można otrzymać poprzez naciśnięcie - po podaniu sygnatury (znaku) sprawy - przycisku "Sprawdź stan sprawy", znajdującego się w nagłówku karty.

 2. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.

 3. Informacje można uzyskać również telefonicznie.

Przejdź do