Rodzaje usług

Powrót

Wniosek o zmianę ilości osób zamieszkałych w lokalu mieszkalnym

Przejdź do

Ogólny opis

 1. Zamiana ilości osób zamieszkujących w lokalu mieszkalnym.

 2. Wniosek o zmianę ilości osób może złożyć tylko osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu.


Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz wniosku.


Sposób dostarczania dokumentów

 1. Formularz w formacie pdf jest dostępny w dolnej części ekranu, po wybraniu urzędu właściwego do załatwienia sprawy.

 2. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

  • Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

  • Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

 3. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.


Miejsce złożenia dokumentów w urzędzie

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
44-200 Rybnik
ul. Kościuszki 17


Opłaty
Wniosek jest wolny od opłat.


Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. Zmiana dokonywana jest niezwłocznie po otrzymaniu przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej poprawnie wypełnionego wniosku z zastrzeżeniem, że zmiana ta obowiązuje od 1 dnia miesiąca następującego po otrzymaniu wniosku.

 2. Dokument potwierdzający wysokość naliczeń po zmianie może być odebrany przez Wnioskodawcę:

  • Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.

  • Poprzez pocztę tradycyjną.

  • Osobiście w siedzibie urzędu.


Informacje na temat przebiegu sprawy

Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście lub telefonicznie.

Numer telefonu: (32) 429 48 60

Przejdź do