Rodzaje usług

Powrót

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Przejdź do

Ogólny opis

 1. Osoby uprawnione do świadczeń z funduszu alimentacyjnego to osoby uprawnione do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd (tj. wyroku lub ugody), jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

 2. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:

  • do ukończenia 18 roku życia,

  • w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia,

  • w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

 3. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

  • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

  • zawarła związek małżeński.

 4. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 PLN.

 5. Zgodnie z Ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 725 PLN (netto).


Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.

 2. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu).
  W sytuacji składania wniosku w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego bezpiecznym podpisem weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem lub podpisem elektronicznym złożonym z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP (za pośrednictwem PeUP), dostarczenie dokumentu tożsamości do wglądu nie jest wymagane.
  W pozostałych sytuacjach dowód osobisty lub inny dokument tożsamości musi być okazywany przy składaniu wniosku.

 3. Orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne.

 4. Zaświadczenia wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego lub oświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.), każdego członka rodziny, zawierające informacje o wysokości:

  • dochodu,

  • składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu 

  • należnego podatku.
 5. Zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów.

 6. Inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia, w tym:
  • dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej,
  • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji,
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
  • orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,
  • zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,
  • informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z:
   • brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub
   • brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,
  • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne.
 7. W przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość. W przypadku uzyskania dochodu należy dostarczyć: wszystkie PIT-11 za rok poprzedzający okres świadczeniowy, (kwota dochodu z Pit ma równać się kwocie dochodu na zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego) świadectwo pracy, zaświadczenie o okresie wykonywania umowy zlecenia lub umowy o dzieło, decyzja ZUS, decyzja PUP, zaświadczenie z PUP, wydruk z CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (kserokopia oraz oryginał do wglądu pracownika).  W przypadku uzyskania dochodu należy dostarczyć: wszystkie PIT-11 za rok poprzedzający okres świadczeniowy (kwota dochodu z Pit ma równać się kwocie dochodu na zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego), umowa o pracę, umowa  zlecenie, umowa o dzieło, decyzja ZUS, decyzja z PUP przyznająca prawo do zasiłku dla bezrobotnych lub decyzja o odbyciu stażu, wydruk z CEIDG - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (kserokopia oraz oryginał do wglądu pracownika), zaświadczenie z zakładu pracy określające wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został uzyskany.

 8. Oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy

 9. Oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy.

 10. Zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy.

 11. Umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

 12. Umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną.

 13. Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny.

 14. Dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu.

 15. Dokument określający wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy

 16. Kartę pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach.

 17. W przypadku egzekucji komorniczej zaświadczenie komornika prowadzącego postępowanie o faktycznej wysokości otrzymanych alimentów w roku poprzedzającym okres świadczeniowy.

 18. Do wniosku o utalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć dokument potwierdzający zameldowanie na pobyt stały bądź czasowy lub dokument potwierdzający zamieszkanie w miejscu pobytu tj.: umowa najmu lub oświadczenie właściciela mieszkania.

WSZYSTKIE DOKUMENTY POZA WYMIENIONYMI W PKT 4, 6h, 8, 9 SKŁADA SIĘ W KOPI. KOPIE TE MOŻE UWIERZYTELNIĆ PRACOWNIK URZĘDU DO KTÓREGO WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO JEST SKŁADANY, NOTARIUSZ LUB INSTYTUCJA, KTÓRA DANY DOKUMENT WYDAŁA. 

Szczegółowe informacje odnośnie dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego można uzyskać:

- w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku ul. Raciborska 20

- dzwoniąc pod numer 32.43.29 800

- wchodząc na stronę internetową Ośrodka Pomocy Społecznej http://pomocspoleczna.rybnik.pl zakładka Fundusz Alimentacyjny

- wysyłając e-maila na adres: swrodzinne@opsrybnik.pol.pl


Sposób dostarczania dokumentów

 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

  • Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.

  • Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

  • Złożyć bezpośrednio w Dziale Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w godzinach jego pracy.

Dokumenty do wglądu okazuje się urzędnikowi prowadzącemu sprawę przy składaniu wniosku. Dokumenty przesłane do wglądu pocztą tradycyjną - po dokonaniu czynności urzędowych - zostaną odesłane na wskazany adres.

Kopię dokumentów uwierzytelnia urząd w którym składany jest wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jeśli osoba składająca wniosek ma przy sobie oryginał danego dokumentu, notariusz lub instytucja, który dokument wydała.

 1. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 14 dni do 30 dni od daty doręczenia. Nie uzupełnienie tych braków powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.


Wykorzystanie skrzynki kontaktowej PeUP oraz e-formularzy

 1. W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową i być zalogowanym. Szczegółowe informacje zawiera "Pomoc" dostępna w górnej części strony.

 2. Niżej przedstawiamy zalecaną kolejność działań w celu wysłania dokumentów drogą elektroniczną.

  • Wykonaj logowanie oraz wypełnij formularz (ikonka - Edytuj dokument).

  • Podpisz dokument kluczem z certyfikatem kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym ePUAP (ikonka - Podpisz dokument lub Podpisz dokument przez ePUAP).

  • Wyślij dokument do urzędu drogą elektroniczną (ikonka - Wyślij dokument).

 3. Dostępny formularz możesz wykorzystać również w przypadku wybrania tradycyjnego sposobu załatwiania sprawy - wykonaj logowanie, wypełnij formularz, wydrukuj, podpisz i złóż bezpośrednio w urzędzie lub wyślij pocztą tradycyjną.
  Szczegółowe informacje na temat logowania zawiera "Pomoc" dostępna w górnej części strony.


Opłaty
Wniosek jest wolny od opłat.


Terminy i sposób załatwienia sprawy

Jeżeli strona chce odebrać decyzję odnośnie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego konieczne jest podanie w formularzu wniosku aktualnego i prawidłowego numeru telefonu kontaktowego. W przypadku braku kontaktowego numeru telefonu osobisty odbiór decyzji  nie będzie możliwy.


Informacje na temat przebiegu sprawy

 1. Podstawowe informacje na temat stanu załatwianej sprawy można otrzymać poprzez naciśnięcie - po podaniu sygnatury (znaku) sprawy - przycisku "Sprawdź stan sprawy", znajdującego się w nagłówku karty.

 2. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.

 3. Informacje można uzyskać również telefonicznie. Telefoniczną informację odnośnie stanu sprawy będzie można uzyskać jedynie po prawidłowym podaniu numeru sprawy.

Dane kontaktowe:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku
Dział Świadczeń Rodzinnych
ul. Raciborska 20
44-200 Rybnik
tel. 32 43 29 800
e-mail: swrodzinne@opsrybnik.pol.pl

Przejdź do