Rodzaje usług

Powrót

Wniosek o rozłożenie na raty mandatu karnego kredytowanego

Przejdź do

Ogólny opis

 1. Należności wynikające z mandatów karnych kredytowanych zgodnie z treścią art. 60 pkt. 7 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) są środkami publicznymi stanowiącymi niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publiczno-prawnym. Należności przypadające z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego przez Straż Miejską, stanowią dochód danej jednostki samorządu terytorialnego - gminy.

 2. Na wniosek zobowiązanego, właściwy organ - Prezydent Miasta zgodnie z art. 64 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) może udzielać ulg określonych w art. 55 tej ustawy w spłacie należności pieniężnych wynikających z nałożonego przez Straż Miejską mandatu karnego kredytowanego, w postaci umorzenia w całości lub części lub odroczenia, bądź rozłożenia na raty należności. Przesłanki udzielania ulg określa art. 67a § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacji podatkowej (j.t. Dz. U. 2012 poz.749).


Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.

 2. Wykaz przykładowych dokumentów, jakie mogą zobrazować sytuację finansową zobowiązanego, które należy dołączyć do wniosku:

  • jeżeli Wnioskodawca jest osobą pracującą bądź pobierającą świadczenie emerytalne lub rentowe - winien załączyć dokumenty potwierdzające źródła i wysokość osiąganego dochodu np. zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia, umowę o pracę, umowę zlecenia, umowę o dzieło, odcinek emerytury lub renty, decyzję ZUS o przyznaniu świadczenia, dokumenty potwierdzające opłatę za lokal mieszkalny, opłatę za media (energię elektryczną, gaz, wodę, telefon itp.),

  • jeżeli Wnioskodawca jest osobą bezrobotną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy – winien załączyć aktualny dokument z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzający jej status np.: karta osoby bezrobotnej, zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające, że jest osobą bezrobotną, dokumenty potwierdzające opłatę za lokal mieszkalny, opłatę za media (energię elektryczną, gaz, wodę, telefon itp.),
  • jeżeli Wnioskodawca jest osobą niezarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy – winien załączyć np. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu osiągniętego (lub braku dochodu) w ostatnim roku rozliczeniowym, rozliczenia podatkowe (PIT) lub dokumenty potwierdzające, iż uzyskuje świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki stałe lub okresowe, dokumenty potwierdzające opłatę za lokal mieszkalny, opłatę za media (energię elektryczną, gaz, wodę, telefon itp.),

  • eżeli Wnioskodawca prowadzi własną działalność gospodarczą – winien załączyć dokumenty potwierdzające źródła i wysokość osiąganego dochodu np. rozliczenie podatkowe, wydruk z księgi przychodów i rozchodów, dokumenty potwierdzające opłatę za lokal mieszkalny, opłatę za media (energię elektryczną, gaz, wodę, telefon itp.),

  • jeżeli Wnioskodawca jest osobą uczącą - winien załączyć dokument potwierdzający fakt, iż pobiera naukę w trybie dziennym (stacjonarnym) np. aktualne zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub na studia,

  • eżeli Wnioskodawca jest osobą uczącą się w trybie niestacjonarnym – winien załączyć ponadto dokumenty potwierdzające, że jest osobą bezrobotną bądź potwierdzające wysokość dochodu,

  • inne dokumenty mogące mieć wpływ na wynik postępowania lub wskazujące na występowanie przesłanek warunkujących przyznanie ulgi w tym dotyczące sytuacji materialnej i życiowej Wnioskodawcy oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie.

 3. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.


Sposób dostarczania dokumentów

 1. Formularz elektroniczny wniosku jest dostępny w dolnej części ekranu, po wybraniu urzędu właściwego do załatwienia sprawy.

 2. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

  • Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.

  • Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

  • Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

 3. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.


Wykorzystanie skrzynki kontaktowej PeUP oraz e-formularzy

 1. W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową i być zalogowanym. Szczegółowe informacje zawiera "Pomoc" dostępna w górnej części strony.

 2. Niżej przedstawiamy zalecaną kolejność działań w celu wysłania dokumentów drogą elektroniczną.

  • Wykonaj logowanie oraz wypełnij formularz (ikonka - Edytuj dokument).

  • Podpisz dokument kluczem z certyfikatem kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym ePUAP (ikonka - Podpisz dokument lub Podpisz dokument przez ePUAP).

  • Wyślij dokument do urzędu drogą elektroniczną (ikonka - Wyślij dokument).

 3. Dostępny formularz możesz wykorzystać również w przypadku wybrania tradycyjnego sposobu załatwiania sprawy - wykonaj logowanie, wypełnij formularz, wydrukuj, podpisz i złóż bezpośrednio w urzędzie lub wyślij pocztą tradycyjną.
  Szczegółowe informacje na temat logowania zawiera "Pomoc" dostępna w górnej części strony.


Opłaty

 1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej: 10 PLN.

 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

 3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.


Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. Decyzja o umorzeniu/odroczeniu/rozłożeniu na raty mandatu karnego lub Decyzja o odmowie umorzenia/odroczenia/rozłożenia na raty mandatu karnego wydawana jest w terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku.

 2. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

 3. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:

  • Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.

  • Poprzez pocztę tradycyjną.

  • Osobiście w siedzibie urzędu.

 4. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.


Informacje na temat przebiegu sprawy

 1. Podstawowe informacje na temat stanu załatwianej sprawy można otrzymać poprzez naciśnięcie - po podaniu sygnatury (znaku) sprawy - przycisku "Sprawdź stan sprawy", znajdującego się w nagłówku karty.
 2. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.

 3. Z uwagi na konieczność zachowania tajemnicy skarbowej, informacje na temat przebiegu sprawy nie są udzielane telefonicznie. Telefonicznie są udzielne jedynie dodatkowe informacje na temat dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia postępowania w sprawie.

Przejdź do