Rodzaje usług

Powrót

Wniosek o przyznanie pomocy

Przejdź do

Ogólny opis

 1. Złożenie Wniosku wszczyna postępowanie administracyjne o przyznanie pomocy. Wniosek jest rejestrowany w Dziale Pomocy Środowiskowej, a następnie przekazany do właściwego Punktu Terenowego.

 2. Wykaz Punktów Terenowych znajduje się na stronie OPS Rybnik w zakładce Rejony.

 3. Pracownik socjalny przeprowadza z wnioskodawcą wywiad środowiskowy, na podstawie którego Dyrektor podejmuje decyzję o przyznaniu bądź odmowie przyznania pomocy.


Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.

 2. Dowód osobisty, dokumenty potwierdzające sytuację finansową, zdrowotną, mieszkaniową klienta i jego rodziny /zgodnie z ustawą o pomocy społecznej/ - dołączane na etapie przeprowadzania wywiadu środowiskowego.


Sposób dostarczania dokumentów

 1. Formularz elektroniczny wniosku jest dostępny w dolnej części ekranu, po wybraniu urzędu właściwego do załatwienia sprawy.

 2. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

  • Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.

  • Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

  • Złożyć osobiście w Punkcie Terenowym właściwym dla miejsca zamieszkania (wykaz dostępny na stronie www – zakładka Rejony) lub w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Żużlowej 25 w godzinach jego pracy.

 3. W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku podmiot realizujący świadczenia wzywa pisemnie osobę ubiegającą się o świadczenia do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
  W przypadku gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot realizujący świadczenia przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

        Wnioski składane przez strony osobiście są przyjmowane w godzinach:
        Poniedziałek 7:30 - 14:30
        Wtorek 11:00 - 16:00
        Środa 7:30 - 14:30
        Czwartek 7:30 - 14:30
        Piątek 7:30 - 13:30


Wykorzystanie skrzynki kontaktowej PeUP oraz e-formularzy

 1. W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową i być zalogowanym. Szczegółowe informacje zawiera "Pomoc" dostępna w górnej części strony.

 2. Niżej przedstawiamy zalecaną kolejność działań w celu wysłania dokumentów drogą elektroniczną.

  • Wykonaj logowanie oraz wypełnij formularz (ikonka - Edytuj dokument).

  • Podpisz dokument kluczem z certyfikatem kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym ePUAP (ikonka - Podpisz dokument lub Podpisz dokument przez ePUAP).

  • Wyślij dokument do urzędu drogą elektroniczną (ikonka - Wyślij dokument).

 3. Dostępny formularz możesz wykorzystać również w przypadku wybrania tradycyjnego sposobu załatwiania sprawy - wykonaj logowanie, wypełnij formularz, wydrukuj, podpisz i złóż bezpośrednio w urzędzie lub wyślij pocztą tradycyjną.
  Szczegółowe informacje na temat logowania zawiera "Pomoc" dostępna w górnej części strony.


Opłaty
Wniosek jest wolny od opłat.


Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. Pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w terminie do 14 dni od złożenia wniosku, w sprawach pilnych w terminie 2 dni. Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje Decyzję w terminie 30 dni - na podstawie wywiadu środowiskowego wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

 2. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:

  • Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.

  • Poprzez pocztę tradycyjną.

  • Osobiście w siedzibie urzędu.

 3. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.


Informacje na temat przebiegu sprawy

Informacje na temat przebiegu sprawy otrzymać można u pracownika socjalnego prowadzącego sprawę.

Przejdź do