Rodzaje usług

Powrót

Wniosek o przedłużenie umowy najmu

Przejdź do

Ogólny opis

Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na czas oznaczony. Umowę najmu lokalu socjalnego można po upływie oznaczonego w niej czasu przedłużyć na następny okres, jeżeli najemca nadal znajduje się w sytuacji uzasadniającej zawarcie takiej umowy.


Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz wniosku.

Dokumenty potwierdzające wysokość dochodu uzyskanego w okresie 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.

W przypadku osób odbywających karę pozbawienia wolności należy dostarczyć zaświadczenie z danej jednostki o odbywaniu kary.


Sposób dostarczania dokumentów

 1. Formularz w formacie pdf jest dostępny w dolnej części ekranu, po wybraniu urzędu właściwego do załatwienia sprawy.

 2. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

  • Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

  • Złożyć osobiście w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w godzinach jego pracy.

 3. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.


Miejsce złożenia dokumentów w urzędzie

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
44-200 Rybnik
ul. Kościuszki 17


Opłaty
Wniosek jest wolny od opłat.


Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. Sprawa załatwiana jest niezwłocznie po złożeniu kompletnego wniosku
 2. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

  • Poprzez pocztę tradycyjną.

  • Osobiście w siedzibie urzędu.


Informacje na temat przebiegu sprawy

 1. Podstawowe informacje na temat stanu załatwianej sprawy można otrzymać poprzez naciśnięcie - po podaniu sygnatury (znaku) sprawy - przycisku "Sprawdź stan sprawy", znajdującego się w nagłówku karty.

 2. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.Numer telefonu: (32) 429 48 60

Przejdź do