Rodzaje usług

Powrót

Wniosek przeznaczony dla osób potrzebujących wsparcia w walce z zadłużeniem

Przejdź do

Ogólny opis

 1. Wniosek przeznaczony jest dla osób potrzebujących wsparcia w walce z zadłużeniem powstałym na kartotece księgowej lokalu.
  Zasady umorzenia/odroczenia lub rozłożenia należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny na raty - określone są w uchwale Rady Miasta Rybnika nr 711/XLVII/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. z późniejszymi zmianami, ze szczególnym uwzględnieniem artykułu 56 Ustawy o Finansach Publicznych.

 2. W celu skorzystania z dostępnych form pomocy należy złożyć:

a. Wniosek o mediacje

b. Wniosek o odpracowanie zadłużenia

c. Wniosek o przedłużenie możliwości odpracowania zadłużenia

d. Wniosek o umorzenie

e. Wniosek o odroczenie

f. Wniosek o rozłożenie na raty

g. Wniosek o obniżkę czynszu.


Wymagane dokumenty

 1. W przypadku wniosków a-g:

  • Wypełniony formularz wniosku.

  • Pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis).

 2. W przypadku wniosków d-g:

  • Dokumenty potwierdzające źródła i wysokość osiąganych dochodów za okres 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym złożono wniosek, dodatkowo do wniosku o umorzenie - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskiwanych dochodów w roku minionym.

  • Oświadczenie dotyczące sytuacji materialnej dłużnika - odpowiednie dla osoby fizycznej, fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą czy dla osoby prawnej.

  • Inne dokumenty mające znaczenie w przedmiotowej sprawie.


Sposób dostarczania dokumentów

 1. Formularz w formacie pdf jest dostępny w dolnej części ekranu, po wybraniu urzędu właściwego do załatwienia sprawy.

 2. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

  • Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

  • Złożyć osobiście w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w godzinach jego pracy.

 3. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.


Miejsce złożenia dokumentów w urzędzie

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
44-200 Rybnik
ul. Kościuszki 17


Opłaty
Wniosek jest wolny od opłat.


Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. Postępowania związane z obsługą wniosków rozpatrywane są w okresie 14 dni od daty złożenia dokumentów.

 2. W sprawach skomplikowanych termin ten może ulec przedłużeniu do 1 miesiąca.

 3. W sprawach szczególnie skomplikowanych lub czasochłonnych termin ten może ulec przedłużeniu.


Informacje na temat przebiegu sprawy

Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście lub telefonicznie.

Numer telefonu: (32) 429 48 60

Przejdź do