Rodzaje usług

Powrót

Wniosek o możliwość wykupu abonamentu za parking

Ogólny opis

Składanie wniosków o wyrażenie zgody na wykup abonamentu parkingowego

 • Ulgowego (dla mieszkańców obszaru uprzywilejowanego oraz osób objętych programem „Duża Rodzina"),
 • Ogólnodostępnego (dla pracujących, prowadzących działalność gospodarczą, innych)

z pierwszeństwem dla osób zamieszkujących lub pracujących w obszarze opisanym ulicami: ul. Gen. Hallera, ul. Rzeczna, ul. Młyńska  od ul. Targowej do ul. Wł. Reymonta, ,ul. Wł. Reymonta od ul. Młyńskiej do Placu Armii Krajowej , Pl. Armii Krajowej, ul. 3 Maja od Pl. Armii Krajowej do ul. B. Chrobrego , ul. B. Chrobrego od ul.  3 Maja do ul. T. Kościuszki , ul. T. Kościuszki od ul. B. Chrobrego do ul. Powstańców Śl. , ul. Powstańców Śl. od ul. T. Kościuszki do ul. Gliwickiej , ul. Mikołowska od ul. Powstańców Śl. do ul. Na Górze , ul. Gliwicka od ul. Łony do ul. Na Górze , ul. J.III Sobieskiego do ul. Św. Jana , ul. Św. Jana , Plac Kościelny, ul. ul. Rudzka od Placu Kościelnego do ul. Kotucza , ul. J. Kotucza od ul. Rudzkiej do ul. Dworek, ul. Dworek od ul. J. Kotucza do ul. Gen. Hallera.


Wymagane dokumenty

 1. Wzory formularzy są dostępne na stronie http://rsk.rybnik.pl/index.php/targpark/wnioski-do-pobrania-ttip.

 2. Kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu.

 3. W przypadku gdy Wnioskodawca nie figuruje w dowodzie rejestracyjnym jako właściciel lub współwłaściciel pojazdu, należy dołączyć oświadczenie jaki tytuł prawny przysługuje do tego pojazdu.

 4. Dla pracowników – zaświadczenie o zatrudnieniu ze wskazaniem czasu, na jaki została zawarta umowa o pracę. W przypadku, gdy o abonament wnioskuje pracodawca lub jednostka nadzorująca znajdujący się w uprzywilejowanym obszarze, dopuszcza się złożenie wniosku bez wymaganych dokumentów, o ile zawierał on będzie imię i nazwisko pracownika, numer rejestracyjny oraz okres zatrudnienia.

 5. Dla osób prowadzących działalność gospodarczą – wyciąg z ewidencji podmiotów gospodarczych lub z KRS, potwierdzający czynne prowadzenie działalności (dokumenty te nie są wymagane, jeżeli wniosek będzie opatrzony pieczęcią firmową, zawierającą pełne dane przedsiębiorcy), umowę najmu lokalu w sytuacji, gdy siedziba główna firmy znajduje się poza obszarem uprzywilejowanym.

 6. Dla mieszkańców – zaświadczenie z Urzędu Miasta Rybnika o zameldowaniu, oświadczenie o zameldowaniu lub kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu mieszkalnego. W przypadku osób objętych programem „Duża Rodzina" należy dołączyć kopię Karty Dużej Rodziny.

 Wnioskodawca może ubiegać się o wykup abonamentu na maksymalnie dwa pojazdy, przy czym zobligowany jest do podania informacji, czy parkowanie pojazdów będzie się odbywać jednocześnie (konieczność wykupu dwóch abonamentów) czy też zamiennie (wystarczy jeden abonament). Dodatkowo wnioskodawca starający się o abonament ulgowy może ubiegać się o maksymalnie dwa takie abonamenty.


Sposób dostarczania dokumentów

 1. Formularz elektroniczny wniosku jest dostępny w dolnej części ekranu, po wybraniu urzędu właściwego do załatwienia sprawy.

 2. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do usługodawcy na jeden z poniższych sposobów:

  • Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.

  • Przesłać pocztą elektroniczną na adres ttip@rsk.rybnik.pl lub sekretariat@rsk.rybnik.pl
  • Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

  • Złożyć bezpośrednio w Dziale Targowisk i Parkingów przy ul. Rzecznej 8, 44-200 Rybnik od poniedziałku do piątku w godzinach 700 - 1600

 3. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie poinformowany telefonicznie.


Wykorzystanie skrzynki kontaktowej PeUP oraz e-formularzy

 1. W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową i być zalogowanym. Szczegółowe informacje zawiera "Pomoc" dostępna w górnej części strony.

 2. Niżej przedstawiamy zalecaną kolejność działań w celu wysłania dokumentów drogą elektroniczną.

  • Wykonaj logowanie oraz wypełnij formularz (ikonka - Edytuj dokument).

  • Podpisz dokument kluczem z certyfikatem kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym ePUAP (ikonka - Podpisz dokument lub Podpisz dokument przez ePUAP).

  • Wyślij dokument do urzędu drogą elektroniczną (ikonka - Wyślij dokument).

 3. Dostępny formularz możesz wykorzystać również w przypadku wybrania tradycyjnego sposobu załatwiania sprawy - wykonaj logowanie, wypełnij formularz, wydrukuj, podpisz i złóż bezpośrednio w urzędzie lub wyślij pocztą tradycyjną.
  Szczegółowe informacje na temat logowania zawiera "Pomoc" dostępna w górnej części strony.


Opłaty

 1. Wniosek jest wolny od opłat.

 2. Stawki abonamentów wynoszą:

 • 150,00 zł miesięcznie: abonament ogólnodostępny SP (obowiązuje na wszystkich parkingach bezobsługowych);
 • 70,00 zł miesięcznie: abonament ogólnodostępny OP (obowiązuje na jednym, określonym parkingu);
 • 35,00 zł miesięcznie: abonament ulgowy (obowiązuje na jednym, określonym parkingu dla mieszkańców oraz osób objętych programem „Duża Rodzina").

Po uzyskaniu zgody abonament można wykupić:

 • w kasie Działu Targowisk i Parkingów przy ul. Rzecznej 8, od poniedziałku do soboty w godzinach 7:00-13:00 – obowiązkowo przy pierwszym wykupie abonamentu oraz zawsze w przypadku abonamentów w formie papierowych druków);
 • w automatach parkingowych na parkingach przy ulicach: Skłodowskiej-Curie, Ks. Brudnioka, Wł. Reymonta, Powstańców Śląskich, T. Kościuszki, J. Kotucza;
 • przelewem na rachunek Rybnickich Służb Komunalnych;

Dane do przelewu:

 • nr rachunku: 98 1020 2528 0000 0402 0434 7191
 • dane posiadacza rachunku: Rybnickie Służby Komunalne, ul. Jankowicka 41B,
  44-200 Rybnik
 • w tytule przelewu należy podać numer rejestracyjny pojazdu oraz za jaki miesiąc dokonywana jest opłata, a w przypadku innego właściciela konta, również imię i nazwisko osoby posiadającej zgodę na wykupienie abonamentu

Abonament parkingowy należy wykupić do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego, za wyjątkiem zakupu przelewem – wówczas abonament musi zostać opłacony najpóźniej do 25. dnia miesiąca poprzedzającego.

Dodatkowo na parkingach wyposażonych w bezobsługowe lub półautomatyczne systemy parkingowe (parkingi przy ulicach: Gen. Hallera, 3 Maja, Ks. Brudnioka, M. Skłodowskiej-Curie, W.Reymonta, Powstańców Śląskich oraz T.Kościuszki, J. Kotucza oraz Jankowickiej), konieczne będzie zaopatrzenie w Elektroniczną Kartę Miejską (e-kartę) w celu wprowadzenia jej do systemu jako karty abonamentowej. Koszt zakupu e-karty jest jednorazowy i wynosi 8,00zł.

E-kartę można zakupić w kasie Działu Targowisk i Parkingów, w punktach obsługi Zarządu Transportu Zbiorowego, a także w okolicznych placówkach handlowych (kioski, saloniki prasowe). Jeśli Wnioskodawca dysponuje już e-kartą używaną do innych celów (np. komunikacja miejska), zakup e-karty nie jest konieczny.

Zwalnia się z opłat za postój na parkingach następujące kategorie osób:

 • osoby niepełnosprawne legitymujące się „kartą parkingową dla osób niepełnosprawnych", a także osoby dokonujące przewozu osób niepełnosprawnych,
 • osoby kierujące oznakowanymi pojazdami uczestniczącymi w akcji związanej z ratowaniem życia, zdrowia ludzkiego, mienia lub z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego (np. pojazdy policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego),
 • osoby kierujące oznakowanymi pojazdami straży miejskiej i służb miejskich podczas wykonywania obowiązków służbowych,
 • osoby kierujące oznakowanymi pojazdami innych służb (np. pogotowie gazowe, energetyczne, ciepłownicze, wodno - kanalizacyjne) podczas usuwania awarii.

Nieodpłatne parkowanie osoby niepełnosprawnej na parkingu, gdzie zainstalowany jest bezobsługowy system parkingowy możliwe będzie wyłącznie po złożeniu wniosku wraz z kopią „karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych" oraz kopią dowodu rejestracyjnego pojazdu.


Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. Sprawa załatwiana jest niezwłocznie, średni czas jej rozpatrzenia nie przekracza 1 tygodnia od daty złożenia wniosku. W szczególnych przypadkach (takich, jak np. niekompletny wniosek itp.),  czas załatwienia sprawy może wynosić do 4 tygodni.
 2. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:

  • Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.

  • Poprzez pocztę tradycyjną.

  • Osobiście w Dziale Targowisk i Parkingów.


Informacje na temat przebiegu sprawy

Informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać:

 • telefonicznie w Biurze Targowisk i Parkingów, pod numerami (32) 42 214 95 lub (32) 42 217 25;
 • wysyłając zapytanie na ttip@rsk.rybnik.pl
 • osobiście w Biurze Targowisk i Parkingów przy ul. Rzecznej 8.

Wnioski do pobrania