Rodzaje usług

Powrót

Wniosek o możliwość wykupu abonamentu za parking

Ogólny opis

Składanie wniosków o wyrażenie zgody na wykup abonamentu parkingowego

 1. Wzory formularzy są dostępne na stronie http://rsk.rybnik.pl/index.php/targpark/wnioski-do-pobrania-ttip.

Sposób dostarczania dokumentów

 • na ul. Rzecznej 8 (obowiązkowo w przypadku konieczności okazania do wglądu oryginałów dokumentów np. karty parkingowej osoby niepełnosprawnej) – od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 -14
 • drogą elektroniczną na adres abonament@rsk.rybnik.pl

Opłaty

 1. Wniosek jest wolny od opłat.
 2. Stawki abonamentów określone są Zarządzeniem Prezydenta Miasta Rybnika http://rsk.rybnik.pl/index.php/targpark/akty-prawne-ttip

Po uzyskaniu zgody, abonament można wykupić:

 • w kasie Działu Targowisk i Parkingów przy ul. Rzecznej 8 – obowiązkowo przy pierwszym wykupie abonamentu oraz zawsze w przypadku abonamentów w formie papierowych druków – godziny funkcjonowa-nia kasy http://rsk.rybnik.pl/index.php/targpark
 • w automacie rozliczeniowym (przed rozpoczęciem miesiąca abonamentowego)
 • przelewem na rachunek bankowy PKO BP SA 98 1020 2528 0000 0402 0434 7191 - wpłaty należy dokonać do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc abonamentowy w treści przelewu wpisać nr rejestracyjny i miesiąc abonamentu.
 • u inkasenta w budce parkingowej na danym parkingu

Faktury wystawiamy na żądanie (należy zgłosić ten fakt przed zakupem, w przypadku przelewu – w treści należy wpisać NIP).

Dodatkowo na parkingach wyposażonych w bezobsługowe lub półautomatyczne systemy parkingowe, konieczne będzie zaopatrzenie w Elektroniczną Kartę Miejską (e-kartę) w celu wprowadzenia jej do systemu jako karty abonamentowej. Koszt zakupu e-karty jest jednorazowy i wynosi 8,00zł.

E-kartę można zakupić w kasie Działu Targowisk i Parkingów (godziny funkcjonowania kasy http://rsk.rybnik.pl/index.php/targpark), w punktach obsługi Zarządu Transportu Zbiorowego, a także w okolicznych placówkach handlowych (kioski, saloniki prasowe). Jeśli Wnioskodawca dysponuje już e-kartą używaną do innych celów (np. komunikacja miejska), zakup e-karty nie jest konieczny.

Zwalnia się z opłat za postój na parkingach następujące kategorie osób:

 • osoby niepełnosprawne legitymujące się „kartą parkingową dla osób niepełnosprawnych", a także osoby dokonujące przewozu osób niepełnosprawnych,
 • osoby kierujące oznakowanymi pojazdami uczestniczącymi w akcji związanej z ratowaniem życia, zdrowia ludzkiego, mienia lub z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego (np. pojazdy policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego),
 • osoby kierujące oznakowanymi pojazdami straży miejskiej i służb miejskich podczas wykonywania obowiązków służbowych,
 • osoby kierujące oznakowanymi pojazdami innych służb (np. pogotowie gazowe, energetyczne, ciepłownicze, wodno - kanalizacyjne) podczas usuwania awarii.

Nieodpłatne parkowanie osoby niepełnosprawnej na parkingu, gdzie zainstalowany jest bezobsługowy system parkingowy możliwe będzie wyłącznie po złożeniu wniosku http://rsk.rybnik.pl/index.php/targpark/wnioski-do-pobrania-ttip.


Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. Sprawa załatwiana jest niezwłocznie, średni czas jej rozpatrzenia nie przekracza 1 tygodnia od daty złożenia wniosku. W szczególnych przypadkach (takich, jak np. niekompletny wniosek itp.), czas załatwienia sprawy może wynosić do 4 tygodni.
 2. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
  • Drogą elektroniczną.
  • Poprzez pocztę tradycyjną.
  • Osobiście w Dziale Targowisk i Parkingów.

Informacje na temat przebiegu sprawy

Informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać:

 • telefonicznie w Biurze Targowisk i Parkingów, pod numerami (32) 42 214 95 lub (32) 42 217 25;
 • wysyłając zapytanie na abonament@rsk.rybnik.pl
 • osobiście w Biurze Targowisk i Parkingów przy ul. Rzecznej 8.

Wnioski do pobrania