Rodzaje usług

Powrót

Dodatek energetyczny

Przejdź do

Ogólny opis

 1. Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje tzw. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, tzn. osobie która spełnia jednocześnie następujące warunki:

  • ma przyznany dodatek mieszkaniowy,

  • jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej, zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,

  • zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej.

 2. Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30 % iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym ogłaszanej co roku do dnia 31 marca każdego roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „ Monitor Polski" .

 3. Wysokość limitu zużycia energii elektrycznej wynosi:

  • 900 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,

  • 1250 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,

  • 1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

 4. Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r. dla gospodarstwa domowego:

  • prowadzonego przez osobę samotną wynosi - 11,22 zł. miesięcznie,

  • składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,58 zł. miesięcznie,

  • składającego się z co najmniej 5 osób i więcej - 18,70 zł. miesięcznie;


Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.

 2. Kopia obowiązującej umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii elektrycznej).

 3. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu).
  W sytuacji składania wniosku w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego bezpiecznym podpisem weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem lub podpisem elektronicznym złożonym z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP (za pośrednictwem PeUP), dostarczenie dokumentu tożsamości do wglądu nie jest wymagane.
  W pozostałych sytuacjach dowód osobisty lub inny dokument tożsamości musi być okazywany przy składaniu wniosku.


Sposób dostarczania dokumentów

 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

  • Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.

  • Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

  • Złożyć osobiście w Sekcji Dodatków Mieszkaniowych w Rybniku przy ul. Białych 7 (parter, pok. 02)

Dokumenty do wglądu okazuje się urzędnikowi prowadzącemu sprawę przy składaniu wniosku. Dokumenty przesłane do wglądu pocztą tradycyjną - po dokonaniu czynności urzędowych - zostaną odesłane na wskazany adres.

 1. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.


Wykorzystanie skrzynki kontaktowej PeUP oraz e-formularzy

 1. W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową i być zalogowanym. Szczegółowe informacje zawiera "Pomoc" dostępna w górnej części strony.

 2. Dostępny formularz możesz wykorzystać również w przypadku wybrania tradycyjnego sposobu załatwiania sprawy - wykonaj logowanie, wypełnij formularz, wydrukuj, podpisz i złóż bezpośrednio w jednostce lub wyślij pocztą tradycyjną.
  Szczegółowe informacje na temat logowania zawiera "Pomoc" dostępna w górnej części strony.


Opłaty
Wniosek jest wolny od opłat.


Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. Decyzja wydawana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin wynosi 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

 2. Dodatek energetyczny wypłacany będzie w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

 3. Dokument może być odebrany przez Podatnika:

  • Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.

  • Poprzez pocztę tradycyjną.

  • Osobiście w siedzibie urzędu.


Informacje na temat przebiegu sprawy

 1. Podstawowe informacje na temat stanu załatwianej sprawy można otrzymać poprzez naciśnięcie - po podaniu sygnatury (znaku) sprawy - przycisku "Sprawdź stan sprawy", znajdującego się w nagłówku karty.

 2. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.

Przejdź do